Socjoterapia w pigułce


     SOCJOTERAPIA jest formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom z trudnościami i kłopotliwymi zachowaniami.

     Socjoterapia jako metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych, zawiera w sobie możliwości oddziaływania na różne sfery funkcjonowania osoby i operowania wieloma środkami. Przedmiotem socjoterapii są różnie objawiające się problemy w społecznym funkcjonowaniu dzieci, wynikające z takich doświadczeń, które ukształtowały bądź kształtują ich negatywny stosunek do siebie, innych osób oraz zadań.

     Dostarczenie jednostce w ramach zajęć socjoterapeutycznych szeregu doświadczeń przeciwstawnych do dotychczasowych wywołuje zmiany jej nastawień, sądów, pojawienie się i utrwalenie nowych, pożądanych zachowań, uruchamia proces socjoterapeutyczny. Zorganizowane sytuacje zajeć grupowych, różne formy aktywności, odpowiednio dobrane ćwiczenia sprzyjają odreagowaniu negatywnych emocji i zaspokajaniu istotnych potrzeb dziecka, ułatwiają mu nabywanie umiejętności psychologicznych, umożliwiają budowanie nowego obrazu siebie i świata.

     Grupa socjoterapeutyczna, będąca zespołem wzajemnie oddziałujących na siebie indywidualności, stanowi społeczny kontekst odkrywania i sprawdzania nowych możliwości przeżywania siebie i świata. Jest przedmiotem takich zabiegów socjoterapeuty, które zmierzają do tworzenia się poprawnych relacji między jej członkami,ułatwiają wzajemne komunikowanie się i czerpanie z bogactwa inności.

     Działania o charakterze socjoterapeutycznym odwołujące się do uczuć i emocji pomogą dzieciom zrozumieć drugiego człowieka, ułatwią nawiązywanie z nimi kontaktu, nauczą tolerancji i odpowiedzialności za własne czyny.

 

"Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych 

psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej"

 

Małgorzata Dąbrowska i Małgorzata Rozesłaniec

 

terapia pedagogiczna katowice autyzm katowice mediacje katowice terapia małżeńska katowice terapia psychologiczna katowice socjoterapeuta katowice mediator katowice